100 spôsobov ako ušetriť


Poistenie trvalých následkov úrazu

31.01.2011 16:54

Poistenie trvalých následkov úrazu je jednou zo zložiek úrazového poistenia. Pod pojmom trvalý následok rozumieme taký následok, ktorý sa už nemôže zlepšiť a človek s ním bude musieť žiť až do konca života napríklad: strata končatiny, jazva, znížená pohyblivosť, ochrnutie atď. Zmyslom tohto poistenia je pomôcť človeku zmierniť finačnú stratu a znížiť finančné náklady spojené s trvalým poúrazovým stavom napr. kúpa invalidného vozíka, prerábka na bezariérový byt atď.

V zásade rozlišuje dva typy poistenia trvalých následkov:

  • poistenie trvalých následkov úrazu bez progresie
  • poistenie trvalých násedkov úrazu s progresiou

Poistenie trvalých následkov úrazu bez progresie je lacnejšia varianta z pomedzi týchto dvoch typov poistenia. Na druhej strane však i v prípade poistnej udalosti bude vyplatená nižšia čiastka. Na to, aby peniaze mohli byť vyplatené musí najprv lekár stanoviť telesné poškodnie človeka. Toto sa vyjadruje percentuálne. Na základe tohto percenta a výšky poistnej sumy, ktorá je uvedená v zmluve poisťovňa vyráta čiastku pre výplatu (poistné plnenie). Výpočet je jednoduchý, lebo sa len prenásoby príslušné percento poškodenia s poistnou sumou uvedenou v poistnej zmluve.

Príklad

Ferko Mrkvička má uzatvorené poistenie trvalých následkov úrazu na poistnú sumu 10000 €. Mal autonehodu, ktorá mu spôsobila 70 %-né poškodenie tela.

Kedže Ferko Mrkvička má v zmluve poistnú sumu 10000€ a autonehoda na ňom zanechala 70 %-né trvalé následky, tak poisťovňa mu vyplatí čiastku 7000 € ( 10000€ x 70%=7000€).

Poistenie trvalých následkov úrazu s progresiou je drahšia verzia poistenia, ale pri poistenej udalosti vo vážných prípadoch môže byť vyplatené až niekoľko násobne viac peňazí ako pri poistení trvalých následkov bez progresie. Je to dané spôsobom výpočtu poistného plnenia pri poistnej udalosti. Pri poistení trvalých následkov úrazu bez progresie sa čiastka na výplatu vypočítava lineárne, kdežto pri poistení trvalých následkov úrazu s progresiou progresívne. To znamená s nárastom vážnosti telesného poškodenia, vo väčšej miere rastie čiastka na výplatu.

Príklad

Ferko Mrkvička má poistenie trvalých následkov úrazu s progresiou na poistnú sumu 10000€ (rovnako ako v predchádzajúcom príklade). Mal autonehodu, ktorá mu spôsobila 40 %-né poškodenie tela.

Kedže Ferko Mrkvička má v zmluve poistnú sumu 10000€ a autonehoda na ňom zanechala 40 %-né trvalé následky, tak poisťovňa mu vyplatí čiastku 8000 €. To preto 8000 €, lebo 40 %-ným trvalým následkom prislúcha 80 % z poistnej sumy(to predstavuje tu pregresiu). Ak by Ferko Mrkvička  mal 70 % trvalé následky, tak ako v predchádzajúcom prípade by dostal na výplatu čiastku 20000 €, lebo 70 %-nému poškodeniu tela zodpovedá 200% z poistnej sumy. Ak by Ferko Mrkvička mal poškodenie tela 100%, tak by mu bola vyplatená čiastka 50000 €, lebo 100 %-ným trvalým následkom zodpovedá 500 %-ná progresia (teda 10000€ x500%=50000€).

 To akému percentuálnemu poškodeniu tela zodpovedá aké percento plnenia (výplaty)je uvedené vždy v poistných podmienkach. Pre výpočet v tomto príklade boli použité tabuľky poisťovne Aegon. Ako je vidieť na príklade tak rozdiel medzi výplatou v poistení s progresiou a bez progresie je obrovský, avšak rozdiel v cene je minimálny. Poistenie trvalých následkov úrazu bez progresie je skôr určené pre ľudí, ktorí sú pre poisťovňu príliž rizikový. To preto, lebo majú zamestnanie, s ktorým je spojené obrovské riziko úrazu (napr. baník), ktoré poisťovňa nie je ochodná niesť.

Ďalšie informácie:
Čo je to poistenie kritických chorôb
Poistenie pobytu v nemocnici následkom úrazu 
Poistenie smrti následkom úrazu

 

—————

Späť