100 spôsobov ako ušetriť


Poistenie oslobodenie od platenia

01.02.2011 17:33

Poistenie oslobodenie od platenia je jedno z najpopulárnejších poistení, ktoré poisťovne predávajú. Najčastejšie si ho ľudia dávajú ku kapitálovemu alebo investičnému životnému poisteniu. Jeho podstatou je, že ak človek stratí schopnosť pracovať, tak poisťovňa bude za neho platiť celú zmluvu. Teda klient naďalej bude poistený a poisťovňa bude za neho sporiť. Pritom človek už nemusí do poisťovne platiť žiadne peniaze. Najčastejšie poistnou udalosťou, kedy poisťovňa preberá platenie za svojho klienta je plná invalidita. Pod plnou invaliditou sa rozumie, keď človek stratí schopnosť pracovať o viac ako 70 %. Výhodou je, že toto percento neurčuje komerčná poisťovňa, ale sociálna poisťovňa. Pokiaľ sociálna poisťovňa vyhlási človeka za plne invalidného, tak pre komerčnú poisťovňu je to impulz na oslobodenie zmluvy od platenia.

Príklad

Ferko Mrkvička má uzatvorené na jednej zmluve kapitálové životné poistenie, úrazové poistenie a poistenie oslobodenie od platenia v prípade invalidity. Za túto zmluvu platí mesačne 50 €. Keď sa dožije konca poistenia, tak mu má byť z kapitálového poistenia vyplatená čiastk 30 000 €. Čo sa však stalo je, že Ferko Mrkvička vážne ochorel a sociálna poisťovňa ho vyhlásila za plne invalidného.

Na základe toho, že Ferko Mrkvička mal dojednané poistenie oslobodenie od platenia v prípade invalidity, tak poisťovňa bude za neho uhrádzať každý mesiac čiastku 50 €. Takže Ferko Mrkvička už nič nemusí platiť, lebo poisťovňa platí za neho. Napriek tomu všetky nároky vyplývajúce zo zmluvy ostávajú zachované. Je naďalej úrazovo poistený a naďalej beží jeho sporenie, aj keď už nič neplatí. Preto, na konci poistenia, poisťovňa vyplatí Ferkovi Mrkvičkovi čiastku 30000 € a navyše pokiaľ by sa mu počas poistenia stal nejaký úraz, tak poisťovňa by mu musela vyplatiť ďalšie penieze, podľa toho ako je to dojednané v zmluve.

Poistenie oslobodenia od platenia môžme rozdeliť na dva základné druhy podľa toho na koho sa vzťahujú:

  • poistenie oslobodenie od platenia v prípade invalidity poistníka
  • poistenie oslobodenie od platenia v prípade invalidity poisteného

Poistenie oslobodenie od platenia v prípade invalidity poistníka nachádza využitie vtedy, keď na poistnej zmluve figurujú dvaja ľudia. Jeden, čo zmluvu platí a druhý, ktorý je poistený, teda ten na koho zdravie a život sa zmluva vzťahuje. V prípade, že by sa platitel zmluvy stal invalidný, tak zmluva je oslobodená od platenia.

Príklad

Peter Mrkvička, otec Ferka Mrkvičku, sa rozhodol, že uzatvorí svojmu synovi (Ferkovi Mrkvičkovi) poistnú zmluvu, ktorú bude platiť. Táto zmluva obsahuje kapitálové životné poistenie Ferka Mrkvičku, úrazové poistenie Ferka Mrkvičku a poistenie oslobodenie od platenia v prípade invalidity poistníka. Peter Mrkvička však vážne ochorel, táto choroba bola natoľko vážna, že sociálna poisťovňa ho vyhlásila za plne invalidného.

Na základe toho, že Ferko Mrkvička má na zmluve poistenie oslobodenie od platenia v prípade invalidity poistníka a poistníkom, teda oficiálnym platiteľom zmluvy je jeho otec Peter Mrkvička, ktorý sa stal plne invalidný, poisťovňa musí oslobodiť zmluvu od platenia. Takže Peter Mrkvička a ani jeho syn Ferko Mrkvička už nemusia platiť za túto zmluvu a na ďalej je Ferko Mrkvička poistený.

Ale ak by nastala opačná situácia a Ferko Mrkvička by sa stal invalidný, tak zmluva by nebola oslobodená od platenia, lebo na zmluve je dojednané poistenie oslobodenie od platenenia v prípade invalidity poistníka, teda platitela zmluvy, čo v tomto prípade je Ferkov otec Peter Mrkvička.

Tento typ oslobodenia od platenia sa využíva najmä vtedy, keď figurujú na zmluve dve osoby, kde jeden je platitel a druhý je poistený a vzťah medzi nimi je príbuzenský.

Ďalší typ oslobodenia od platenia je oslobodenie od platenia v prípade invalidity. Toto je štandardný typ oslobodenia od platenia a využíva sa majmä vtedy, keď človek uzatvára zmluvu pre seba. Teda vystupuje aj ako poistený, ale aj ako ten, čo zmluvu platí (to je najčastejší prípad).

Príklad

Ferko Mrkvička si uzatvára pre seba zmluvu s kapitálovovými životným poistením, s úrazovým poistením a chce mať aj oslobodenie od platenia v prípade invalidy, pretože keby sa stal invalidný, tak aby nemusel túto zmluvu platiť.

Preto poistný poradca mu odporučí dať si oslobodenie od platenia v prípade invalidity poisteného, lebo nikto iný na zmluve nefiguruje, kto by zmluvu platil a lebo sám Ferko Mrkvička si bude zmluvu platiť.

Ďalšie informácie:
Čo je to kapitálové životné poistenie?
Poistenie oslobodenie od platenia
Poistenie smrti následkom úrazu 

—————

Späť