100 spôsobov ako ušetriť


Poistenie invalidity následkom choroby alebo úrazu

01.02.2011 14:11

Poistenie invalidity si väčšinou človek môže dojednať v rámci životných produktov. Toto poistenie pomáha ľuďom v najtažších situáciach v živote, keď sa následkom úrazu alebo choroby stanú plne invalidní. Pod plnou invaliditou rozumieme invaliditu človeka, ktorý stratil schopnosť pracovať o viac ako 70%. Takémuto človeku sociálna poisťovňa priznáva nárok na plný invalidný dôchodok. Invalidný dôchodok sa hýbe zhruba na úrovni 50 % predchadazjúcoho príjmu človeka a závisí od výšky odvodov, ktoré človek platil do sociálnej poisťovne. Preto zmyslom poistenia invalidity následkom choroby alebo úrazu je vykompenzovať stratený príjem.

Na základe toho ako poisťovňa človeku vypláca peniaze, môžme rozlišiť dva základné tipy tohto poistenia:

  • poistenie invalidity s jednorázovou výplatou
  • poistenie invalidity s výplatou dôchodku

Poistenie invalidity s jednorázovou výplatou predstavuje poistenie, kde v prípade poistnej udalosti, ktorou je plná invalidita je človeku vyplatená čiastka, ktorá je uvedená v zmluve.

Príklad

Ferko Mrkvička má dojednané poistenie invalidity s jednorázovou výplatou na čiastku 10000 €. Vážne ochorel a sociálna poisťovňa ho vyhlásila za plne invalidného.

Na základe doloženia potvrdenia zo sociálnej poisťovne o plnej invalidite Ferka Mrkvičku poisťovňa, s ktorou uzatvoril zmluvu, mu jednorázovo vyplatí čiastku, ktorá je uvedená v zmluve. V tomto prípade to bude 10000 €.

Poistenie invalidity s výplatou dôchodku je poistenie, kde v prípade splnenia podmienok plnej invalidity, poisťovňa človeku vypláca pravidelný (väčšinou ročný) súkromný invalidný dôchodok až do konca doby na akú bolo toto poistenie dojednané.

Príklad

Ferko Mrkvička(40 r.) má uzatvorené poistenie invalidity s výplatou dôchodku na ročný invalidný dôchodok vo výške 5000 €. Toto poistenie uzatvoril pred niekoľkými rokmi, s tým, že koniec tohto poistenia je vo veku, kedy dovŕši 65 rokov. V roku, keď Ferko Mrkvička oslavoval 40 rokov ochorel na vážnu chorobu a sociálna poisťovňa ho vyhlásila za plne invalidného.

Na základe doloženia potvrdenia zo sociálnej poisťovne o plnej invalidite Ferka Mrkvičku mu poisťovňa, u ktorej ma uzatvorené poistenie invalidity bude vyplácať pravidelne každý rok čiastku 5000 € až kým nedovŕši vek 65 rokov. Takže v tomto prípade by poisťovňa Ferkovi Mrkvičkovi vyplatila celkovo 125 000 € (5000 ročne x 25 rokov = 125 000 €).

V rámci poistenia invalidity následkom chorby alebo úrazu je úplne jedno čo je príčinou invalidity, teda či ju spôsobil úraz alebo choroba. Ale nie je jedno, kedy daná situácia nastala. To preto, že v tomto poistení sa uplatňuje tzv. čakacia doba. Čakacia doba predstavuje obdobie, v ktorom keď nastane poistná udalosť, v tomto prípade invalidita, tak poisťovňa nemusí vyplácať peniaze. Čakaciu dobu poisťovňa aplikuje práve pri invalidite v dôsledku choroby, aby predchádzala zneužitiu zo strany klientov (viem, že mám nejakú vážnu chorobu, tak sa poistím). Najčastejšie pri poistení invalidity v dôsledku choroby sa uplatňuje dvojročná čakacia doba. V prípade, že invalidita nastane z dôvodu úrazu sa čakacia doba neuplatňuje.

Príklad

Ferko Mrkvička si uzatvoril poistenie invalidity následkom choroby alebo úrazu na poistnú sumu 10 000 €. Polroka po uzatvorení ochorel na vážnu chorobu a po roku a pol od uzatvorenia zmluvy ho sociálna poisťovňa vyhlásila za plne invalidného.

Kedže Ferko Mrkvička ochorel pol roka po uzatvorení zmluvy a do dvoch rokov od uzatvorenia zmluvy bol vyhlásený za plne invalidného človeka, nemá nárok na poistné plnenie, teda nebudú mu vyplatené žiadne peniaze. Ale keby Ferko Mrkvička ochorel neskôr a invalidita mu bola prizná po dvoch rokoch od začiatku poistenia, poisťovňa by mu musela vyplatiť čiastku 10 000 €.

Ďalšie informácie:

Poistenie oslobodenie od platenia

Čo je to úrazové poistenie

Čo je to poistenie kritických chorôb

—————

Späť