100 spôsobov ako ušetriť


Poistenie chirurgického zákroku (operácie)

02.02.2011 15:59

Poistenie chirurgického zákroku je populárne poistenie, ktoré ide dojednať väčšinou k životnému poisteniu ako doplnok. Zmyslom tohto poistenia je pomôcť človeku uhradiť finančné náklady spojené s operáciou, hospitalizáciou v nemocnici, prípadne vykryť zníženie príjmu v dôsledku práceneschopnosti. V rámci tohto poistenia si človek stanovuje výšku poistnej sumy, z ktorej sa v prípade operácie bude vypočítavať čiastka, ktorú má dostať. Výška peňazí, ktoré má dostať závisi, teda okrem výšky poistnej sumy aj od závažnosti operácie. Platí pravidlo, čím závažnejšia operácia tým viac peňazí človek dostane.

Príklad

Ferko Mrkvička uzatvoril zmluvu, ktorej súčasťou bolo aj poistenie chirurgického zákroku, kde si stanovil poistnú sumu 5000 €. Ferko Mrkvička začal mať zdravotné problémi a preto musel podstúpiť chirurgický zákrok pre odstránenie slepého čreva.

Na základe toho, že Ferko Mrkvička mal uzatvorené poistenie chirurgického zákroku na poistnú sumu 5000 € a bol mu vykonaný chirurgický zákrok odstránenie slepého čreva, poisťovna mu vyplatí čiastku 1000 € (5000 € x 20% =1000 €). Tých 20 % v tomto vzorci predstavuje závažnosť operácie.

Štandardne poisťovne majú svoje tabuľky, kde každej operácii je priradené určité percento  od 1 % až po 100% podľa závažnosti operácie. Menej vážne operácie ako je napr. operácia slepého čreva majú nižšie percento ohodnotenia a vážnejšie operácie ako napríklad operácia v dutine lebečnej vyššie percento ohodnotenia. Všetky tieto operácie spolu s príslušnými  percentami sú väčšinou uvedené vo všeobecných poistných podmienkach, ktoré sú súčasťou zmluvy.

V rámci poistenia chirurgického zákroku sa zvykne uplatňovať tzv. čakacia doba. Čakacia doba predstavuje obdobie, ktoré začína prvým dňom účinnosti poistenia a končí uplynutím určitej lehoty.  Táto lehota (teda čakacia doba) trvá niekoľko mesiacov napr. 2 mesiace, 6 mesiacov, 9 mesiacov. Jednotlivé poisťovne sa líšia dĺžkou čakacej doby. Pokiaľ v rámci čakacej doby by nastala poistná udalosť(operácia), ktorej príčina by bola choroba, tak poisťovňa nemusí vyplatiť peniaze. Avšak ak po čakacej dobe sa stane poistná udalosť (operácia) aj z príčiny choroby, tak poisťovňa musí plniť (teda vyplácať peniaze). Existenciou čakacej doby sa poisťovne chránia pred špekulantmi, ktorý by chceli zneužiť systém poistenia. Čakacia doba sa neuplatňuje pri operáciach, ktorých príčinou je úraz.

Príklad

Ferko Mrkvička si uzatvoril poistenie chirurgického zákroku (operácie) na čiastku 5000 €. V podmienkach poistenia sa hovorí o 6 mesačnej čakacej dobe. Ferkovi Mrkvičkovi 4 mesiace po uzatvorení poistnej zmluvy museli vykonať operáciu, ktorej príčinou bola choroba.

V dôsledku toho, že operácia, ktorej príčina bola choroba, bola vykonaná 4 mesiace od začiatku poistenia, pričom v tejto zmluve je uvedená čakacia doba 6 mesiacov, tak Ferkovi Mrkvičkovi poisťovnňa nevyplatí žiadne peniaze.

Ak by táto operácia nebola vykonaná počas čakacej doby, ale po nej, tak poisťovňa musí Ferkovi Mrkvičkovi vyplatiť peniaze.

Príklad

Ferko Mrkvička si uzatvoril poistenie chirurgického zákroku (operácie) na čiastku 5000 €. V podmienkach poistenia sa hovorí o 6 mesačnej čakacej dobe. Ferkovi Mrkvičkovi 4 mesiace po uzatvorení poistnej zmluvy museli vykonať operáciu, ktorej príčinou bol úraz.

Na základe toho, že Ferko Mrkvička má uzatvorené poistenie chirurgického zákroku a bola mu vykonaná operácia, ktorej príčinou bol úraz, tak poisťovňa Ferkovi Mrkvičkovi musí vyplatiť peniaze. To preto, lebo pri operácii, ktorej príčinou je úraz sa čakacia doba neuplatňuje.

—————

Späť