100 spôsobov ako ušetriť


Poistenie denného odškodného následkom úrazu

31.01.2011 10:25

Poistenie denného odškodného následkom úrazu je jedna zo zložiek úrazového poistenia. Vzniklo preto, lebo s úrazom (ktorý neskončí smrťou) sa znižuje príjem človeka. Súvisí to najmä s tým, že človek po úraze nemôže ihneď nastúpiť do práce, lebo sa musí liečiť. Je teda práceneschopný(na PN-ke). Keď je človek prácenechopný, tak sociálna poisťovňa mu vypláca náhradu mzdy maximálne vo výške 55% jeho príjmu. Teda človek tratí takmer polovicu svojho príjmu. Preto zmyslom poistenia denného odškodného následkom úrazu je vykompenzovať aspoň časť strateného príjmu, pokiaľ je táto strata z dôvodu úrazu.

V rámci tohto poistenia sa uplatňuje takzvaná čakacia doba. Je to doba, v rámci ktorej poisťovňa ešte nevypláca peniaze za liečenie úrazu. Pokiaľ sa človek lieči kratšie ako je dĺžka čakacej doby, tak poisťovňa nepristúpi k vyplácaniu peňazí. Pokiaľ sa však človek lieči dlhšie ako je dĺžka čakacej doby, tak poisťovňa vypláca peniaze za každý deň takéhoto liečenia. Tu zohráva dôležitú úlohu práve lekár, lebo on stanovuje dĺžku liečenia. Najčastejšie sa človek môže stretnúť s čakaciou dobou 14 dní. Avšak nie je to rovnaké u všetkých poisťovní.

Príklad

Ferko Mrkvička má uzatvorené poistenie denného odškodného následkom úrazu, kde má v zmluve stanovenú poistnú sumu 10 € na deň. V zmluve je stanovené, že čakacia doba je 14 dní. Ferkovi Mrkvičkovi sa stal sa úraz, ktorý si vyžadoval liečenie 15 dní.

Kedže liečenie úrazu (15dní)trvalo dlhšie ako čakacia doba(14dní), tak poisťovňa mu vyplatí čiastku za každý deň jeho liečenia. V zmluve ma stanovené, že za každý deň liečenia má dostať od poisťovne 10€. Takže v jeho prípade mu bude vyplatená čiastka 150 € (15dní x 10€=150€)

Nie všetky poisťovne však toto poistenie majú. Niektoré ho nemajú a v rámci zmluvy ho preto nahrádza poistenie telesného poškodenia následkom úrazu. U tohto poistenia v prípade poistnej udalosti lekár stanovuje príslušné percento poškodenia tela. Čím vyššie percento, tým viac peňazí človek dostane od poisťovne. Funguje to tak, že v zmluve je uvedená poistná suma, ktorá slúži na výpočet sumy peňazí, ktoré má človek dostať. Poisťovňa pre určenie výšky výplaty (poistného plnenia) prenásobí poistnú sumu uvedenú v zmluve percentom, ktoré stanovil lekár.

Príklad

Ferko Mrkvička má uzatvorené poistenie telesného poškodenia následkom úrazu. V zmluve má stanovenú poistnú sumu 1000 €. Ferkovi Mrkvičkovi sa stal úraz, ktorý mu spôsobil telesné poškodenie 20%.

Kedže Ferko Mrkvička ma stanovenú poistnú sumu v zmluve 1000€ a jeho poškodenie pri úraze na základe ocenia lekára bolo 20%, tak mu poisťovňa vyplatí čiastku 200 € (1000€ x 20% = 200€).

 V praxi sa nedá povedať, či je lepšie poistenie denného odškodného následkom úrazu alebo poistenie telesného poškodenia následkom úrazu. Pri jednom úrazu môže byť výhodnejšie jedno a pri druhom zas druhé.

 Ďalšie informácie:

Čo je to kapitálové životné poistenie?

Čo je to investičné životné poistenie?

Poistenie trvalých následkov úrazu

Poistenie pobytu v nemocnici následkom úrazu

Poistenie invalidity následkom choroby alebo úrazu

—————

Späť